Arahan

Terdapat 10 objek tersembunyi di dalam Video Muzik Hada Labo terbaru.


Mainkan video muzik dan perhatikan dengan teliti. Cari dan klik 10 objek yang tersembunyi tanpa mengikut urutan. Objek yang berjaya dijumpai akan direkod sebagai ‘found a hidden item’.


Pada bila-bila masa, anda boleh menekan bar ruang untuk hentikan video seketika dan mengunakan kekunci anak panah kiri/kanan untuk melihat bingkai mengikut bingkai.

*Peraduan Video Muzik HadaLabo telah berakhir.

Ingin tahu sama ada anda merupakan pemenang peraduan tersebut? Sila tunggu sehingga keputusan dipaparkan.


Sementara itu, jika kelapangan, anda masih boleh mencuba permainan ini tersebut!

   Main Sekarang   
Cara Untuk Bermain
Hada Labo Vita Booster Serum Spot & Win Challenge - Arahan
Langkah 1:
Mainkan video muzik Hada Labo terbaru ini dan carikan objek tersembunyi.
Hada Labo Vita Booster Serum Spot & Win Challenge - Arahan
Langkah 2:
Apabila anda Berjaya menjumpai objek yang tersembunyi, klik padanya dan kami akan memberitahu anda jika ianya betul.
Hada Labo Vita Booster Serum Spot & Win Challenge - Arahan
Langkah 3:

Sekiranya anda telah membuat 10 percubaan yang salah secara berurutan, anda perlu mulakan permainan ini semula.

Jika anda tidak menemui kesemua objek dalam video muzik ini, anda boleh mainkan semula video ini untuk sambungkan pencarian anda.

Apabila kesemua 10 object telah dijumpai, borang penyertaan akan keluar dan anda boleh mengisikan butiran dan jawapan anda tersebut.

Hada Labo Vita Booster Serum Spot & Win Challenge - Arahan
Langkah 4:
Pada bila-bila masa, anda boleh tekan bar ruang untuk hentikan video muzik seketika dan gunakan kekunci anak panah kiri/kana untuk melihat bingkai mengikut bingkai. Anda boleh “scroll” ke atas dan bawah video ini sekiranya video tidak muat dalam skrin anda.
petunjuk
6 Dis 2021 - 2 Jan 2022
6 Dis 2021 - 2 Jan 2022
Terma & Syarat

PERADUAN

 1. Peraduan “Hada Labo Vita Spot & Menang" ("Peraduan") dianjurkan oleh Rohto-Mentholatum (M) Sdn Bhd ("Penganjur"). Peraduan akan berlangsung selama satu (1) bulan bermula dari 12:00 AM (GMT + 8) pada 6 Disember 2021 dan berakhir pada 11:59 PM (GMT + 8) pada 2 Januari 2022 ("Tempoh Peraduan").
 2. Sebanyak serratus (100) peserta akan dipilih sebagai pemeing peraduan ini. (“Pemenang”)
 3. Pemenang akan dipilih berdasarkan ketepatan, kepantasan, jawapan yang betul untuk soalan dan slogan kreatif.
 4. Sekiranya terdapat lebih dari seratus (100) peserta yang dapat memenuhi syarat untuk menang, Pemenang akan dipilih mengikut budi bicara Penganjur.

HADIAH PERADUAN

 1. Pemenang akan menerima hadiah berikut (“Hadiah”): Satu (1) x wang tunai RM200 setiap pemenang.

KELAYAKAN

 1. Penyertaan Peraduan ini adalah terbuka untuk semua peserta (“Peserta”) yang memenuhi syarat berikut:
  1. Warganegara Malaysia yang berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas pada tarikh masuk.
  2. Lengkapkan mekanisme pertandingan seperti yang dinyatakan dalam fasal 12.
  3. Masukkan nama lengkap mereka mengikut I/C, alamat e-mel dan nombor telefon yang boleh dihubungi.
  4. Menerima Terma & Syarat ini.
  5. Tidak akan membuat Penganjur bertanggungjawab atas sebarang penyelewengan, ganti rugi, tuntutan atau yang serupa.
 2. Penyertaan ke Peraduan ini tidak terbuka untuk perkara berikut:
  1. Kakitangan tetap dan / atau sementara atau pekerja Rohto-Mentholatum (M) Sdn Bhd, anak syarikat dan sekutunya, termasuk tetapi tidak terhad ahli keluarga terdekat pekerja tersebut;
  2. Wakil dan / atau ejen (termasuk pengiklanan & promosi) Rohto-Mentholatum (M) Sdn Bhd, anak syarikat dan sekutunya.
 3. Peserta yang mematuhi mekanisme peraduan berikut ("Mekanisme Peraduan") layak bertanding untuk memenangi Hadiah tersebut:
  1. Peserta mesti menonton Video Muzik baru Hada Labo - "Teman Sejati" di laman web www.hadalabovitachallenge.com ("Laman web") dan mencari semua (10) objek tersembunyi dalam Video Muzik tersebut dengan ketepatan dan kelajuan setiap kitaran semasa Tempoh Peraduan.
  2. Peserta mesti mengisi borang penyertaan dengan butiran yang sah, menjawab soalan akhir, menyertakan slogan paling kreatif mereka dan muat naik gambar resit setelah selesai menemui semua 10 item.
 4. Peserta boleh menghantar penyertaan mereka seberapa banyak yang mereka inginkan sepanjang Tempoh Peraduan dengan memasukkan butiran dan slogan kreatif mereka. Penganjur akan memilih hasil terbaik daripada penyertaan mereka.

PEMENANG

 1. Penyertaan yang tidak lengkap oleh Peserta dan / atau peserta yang gagal mematuhi Mekanisme Peraduan yang dinyatakan dalam fasal 9 akan hilang kelayakan secara automatik dari Peraduan tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
 2. Pemenang akan diumumkan di halaman Pengumuman Pemenang Laman Web pada 12:00 PM (GMT +8) sehari selepas berakhirnya kesemua Tempoh Kitaran atau tarikh lain yang difikirkan sesuai oleh pihak Penganjur ("Tarikh Pengumuman Pemenang"). Setelah pengumuman dibuat, Penganjur akan menghantar e-mel kepada Pemenang.
 3. Kegagalan untuk memaklumkan Penganjur mengenai penerimaan lima (5) hari selepas Tarikh Pengumuman Pemenang akan dianggap sebagai penolakan oleh Pemenang dan Penganjur berhak untuk memberikan Hadiah kepada Peserta lain.
 4. Penganjur berhak membatalkan penyertaan mana-mana Peserta yang dianggap mengandungi tetapi tidak terhad kepada unsur-unsur yang menyinggung, tidak sesuai dan / atau cabul. Penyertaan sedemikian akan dibatalkan kelayakannya dengan segera.
 5. Pemenang akan dipilih mengikut budi bicara Penganjur. Penganjur berhak untuk membatalkan Peraduan tanpa sebarang notis.
 6. Pemenang yang dipilih akan dihubungi, pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai oleh Penganjur selepas Tarikh Pengumuman Pemenang, melalui e-mel, panggilan telefon, dan / atau mod komunikasi lain yang difikirkan sesuai oleh Penganjur.
 7. Pemenang yang dipilih mesti memberikan pengesahan mengenai kelayakan mereka dengan memberikan Penganjur dengan:
  1. Salinan MyKad yang jelas (Depan & Belakang)
  2. Akaun bank Malaysia yang aktif.
 8. Maklumat dan dokumen di atas mesti dihantarkan melalui e-mel ke hadalaboboosterserumlevelup@gmail.com. Sekiranya maklumat ini tidak diterima dalam waktu (5) lima hari selepas pengumuman pemenang Hadiah, penerimaan Hadiah akan tersebut akan dibatalkan dan Pemenang Hadiah lain akan dipilih.
 9. Tertakluk kepada Terma dan Syarat di sini, Hadiah tidak boleh dipindah milik. Penganjur mungkin memerlukan bukti identiti Pemenang tetapi tidak ada yang mewajibkan Penganjur dalam keadaan apa pun untuk meneliti, memastikan atau menyiasat identiti mana-mana orang.
 10. Penganjur berhak untuk mengubah, mengganti Hadiah, membatalkan, menghentikan atau menangguhkan Peraduan tanpa notis dan alasan terlebih dahulu. Untuk mengelakkan keraguan - sebarang pembatalan, penamatan atau penangguhan oleh Penganjur tidak akan memberi hak kepada Peserta untuk tuntutan atau pampasan terhadap Penganjur atas segala dan semua kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan tersebut pembatalan, penamatan atau penggantungan.
 11. Penganjur berhak untuk mengubah, menghapus atau menambah Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis.
 12. Keputusan Penganjur berkaitan dengan setiap aspek Peraduan, termasuk tetapi tidak terhad kepada jenis Hadiah dan Pemenang adalah muktamad, muktamad dan mengikat dan tidak ada lagi rayuan, pertanyaan dan / atau surat-menyurat yang akan dilayan.
 13. Semua kos dan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan Peraduan ini dan Hadiah, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengangkutan atau kos lain yang bersifat peribadi yang tidak dinyatakan akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemenang.
 14. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian langsung, tidak langsung dan akibat), tanggungjawab, kecederaan atau kekecewaan yang ditanggung atau dialami oleh Pemenang dan peserta yang berkaitan dengan Peraduan ini, promosi Peraduan ini atau penggunaan Hadiah apa pun, kecuali untuk sebarang liabiliti yang tidak dapat dikecualikan oleh undang-undang (dalam hal ini liabiliti terhad kepada minimum yang dibenarkan oleh undang-undang).
 15. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk diikatkan dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini semasa penyertaan. Terma dan Syarat di sini akan mengatasi sebarang syarat, peruntukan atau pernyataan yang tidak konsisten yang terkandung dalam sebarang bahan promosi atau iklan lain untuk Peraduan ini. Sekiranya terdapat ketidakkonsistenan, konflik, kekaburan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa lain dari Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan berlaku sepanjang masa. Peserta juga dianggap telah memberikan persetujuan mereka untuk pengumpulan maklumat peribadi, yang diatur oleh Dasar Privasi (PDPA) kami dan juga tunduk pada Syarat-syarat yang dinyatakan di sini semasa memasuki Peraduan.
 16. Semua maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam tempoh ini hanya untuk penyertaan peraduan ini sahaja. Penganjur tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain selain peraduan ini sahaja. Anda berhak untuk meminta akses dan pembetulan pada maklumat peribadi anda (di mana maklumat tersebut dapat diambil) dengan menghubungi Penganjur secara langsung di hadalaboboosterserumlevelup@gmail.com.
 17. Peserta tidak akan bertanggungjawab kepada Penganjur untuk hasil Peraduan.
 18. Sekiranya sebarang tindakan, peninggalan, peristiwa atau keadaan berlaku yang berada di luar kawalan munasabah Penganjur dan yang menghalang Penganjur mematuhi terma dan syarat ini, Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan melaksanakan atau kelewatan dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
 19. Terma dan Syarat ini ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.